Sposób załatwiania spraw


Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "PROMYCZEK" w Czerwionce - Leszczynach przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, opieki nad dziećmi, kadr, finansów i inne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

- dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,

- dokumentacje kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

SPRAWY PROWADZONE:

1. EDUKACJA:

- zapisy do przedszkola,

- obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,

- wydawanie informacji o dziecku,

- prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.

2. SPRAWY ADMINISTRACYJNE:

- pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,

- wydawanie zaświadczeń,

3. SPRAWY KADROWE:

- sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

- raporty,

- sprawozdania.

5. ARCHIWUM:

- akta osobowe pracowników,

- dzienniki zajęć przedszkola,

- protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,

- zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,

- dokumentacja Rady Rodziców,

- dokumentacja finansowa przedszkola.

6. FINANSE PRZEDSZKOLA:

- sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są Organowi Prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi:

- dyrektor przedszkola

2. Odpłatność za przedszkole:

- intendent przedszkola w ustalone dni każdego miesiąca (informacja dostępna na tablicy ogłoszeń).

3. Bieżące informacje o dziecku:

- wychowawca poszczególnych grup.

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:

- sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie,

- sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

 

14 październik 2020 Publikacja podstrony "Sposób załatwiania spraw".

Redaktor:
Tomasz Kajtoch


Stronę opublikowano: 14.10.2020 - 12:02
Ostatnia modyfkacja: 14.10.2020 - 21:33
Logo Przedzkola

ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Przedszkola nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

Logo Czerwionki-Leszczyn
Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK” jest jednostką organizacyjną UM w Czerwionce-Leszczynach


BIP