Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "PROMYCZEK" w Czerwionce-Leszczynach

Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "PROMYCZEK" w Czerwionce-Leszczynach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola nr 1 z Oddziałem Integracyjnym PROMYCZEK w Czerwionce-Leszczynach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Kajtoch.
 • E-mail: poczta@studiotomcom.pl
 • Telefon: 500 188 633

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "PROMYCZEK" w Czerwionce-Leszczynach
 • Adres: ul. ks.Pojdy 62; 44-238 Czerwionka-Leszczyny
 • E-mail: promyczek_nr1@op.pl
 • Telefon: 32 43 11 641

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

14 październik 2020 Publikacja podstrony "Deklaracja dostępności".

Redaktor:
Tomasz Kajtoch

 

 Stronę opublikowano: 14.10.2020 - 12:02
Ostatnia modyfkacja: 14.10.2020 - 12:14
Logo Przedzkola

ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Przedszkola nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

Logo Czerwionki-Leszczyn
Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK” jest jednostką organizacyjną UM w Czerwionce-Leszczynach


BIP